VASCULAR SURGERY 2021

Cijenjeni kolegice i kolege, dame i gospodo, dragi prijatelji,

čast mi je i zadovoljstvo pozvati Vas na naš traicionalni Godišnji kongres Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati, vjerujemo uživo, od 28. do 30. listopada 2021., u Amadria Park, Conference Park u Opatiji uz sudjelovanje vaskularnih kirurga iz Hrvatske te renomiranih gostiju iz inozemstva.

Uzimajući u obzir razvoj vaskularne kirurgije i vaskularne medicine, na Kongresu će sudjelovati i kolege s kojima svakodnevno surađujemo u raznim područjima vaskularne medicine, a na dobrobit naših bolesnika: intervencijski radiolozi, kardiolozi, kardijalni kirurzi, anesteziolozi, neurolozi, klinički farmakolozi i flebolozi.

U stručnom dijelu obuhvatit ćemo najinteresantnije i najaktualnije teme iz vaskularne medicine, kirurško i endovaskularno liječenje aneurizmi torakalne i abdomnalne aorte, hibridne postupke u vaskularnoj medicini, kirurško i endovaskularno liječenje karotidnih arterija i periferne arterijske bolesti, medikamentozno i endovaskularno liječenje venskih tromboza, endovensko liječenje vena te suvremeni multidisciplinarni pristup liječenje kroničnih rana. Također nastavljamo i s novim područjem u vaskularnoj medicini – kliničkom nutricijom koja sve više ima istaknuto mjesto u liječenju raznih profila naših bolesnika.

Odabrane teme zahtijevaju multidisciplinarni pristup liječenju i suradnju vaskularnih kirurga, intervencijskih radiologa, kardiologa, kardijalnih kirurga, neurologa, dermatologa, kliničkih farmakologa, liječnika opće medicine te ostalih specijalizacija.

Naravno, nastavljamo i s dodjelom nagrada za najbolje prezentacije mladih znanstvenika kako bi ih ohrabrili i potaknuli njihovu daljnju edukaciju u vaskularnoj medicini.

Posebnu vrijednost našim stručnim skupovima daju brojne i izrazito kvalitetne prezentacije u sklopu Simpozija Hrvatskog društva medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije. Društvo svojim djelovanjem oplemenjuje i potiče daljnju edukaciju svih profila zdravstvenih djelatnika u skrbi naših bolesnika.

Sa željom nastavljanja još uspješnijeg liječenja naših bolesnika, pozivamo Vas da se priključite radu ovih skupova u što većem broju, kao aktivni ili pasivni sudionik, ali i kao naš cijenjeni sponzor.

Veselimo se vašem ponovnom dolasku u Opatiju, vidimo se u listopadu!

Prof. dr. sc. Miljenko Kovačević, dr. med.
Predsjednik Organizacijskog odbora Kongresa
Predsjednik Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju HLZ-a

Dragi kolegice i kolege, dragi prijatelji,

osobita mi je čast i zadovoljstvo pozvati Vas da nam se pridružite na Simpoziju medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije, koji će se, vjerujemo, održati u fizičkom obliku, u Opatiji, od 28. do 30. listopada 2021. godine.

Stručne teme će obuhvaćati područja iz endovaskularne kirurgije, venske insuficijencije, promocije zdravlja i prevencije kardiovaskularnih bolesti, izazovima kirurgije u uvjetima COVID-19 infekcije i novom nornalnom te slobodne teme.

Simpozij je multidisciplinaran, zamišljen je kao most između djelatnika različitih specijalnosti, koji se znanstveno ili stručno bave prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem te terapijom u vaskularnoj kirurgiji.

Rad Simpozija odvijat će se kroz usmena izlaganja, poster sekcije i diskusije, čime će biti pružena prilika svim sudionicima za razmjenu informacija vezanih uz nove ideje i tehnologije te njihovu primjenu u svakodnevnoj dijagnostičkoj i terapijskoj praksi. Nadamo se da će odabir tema iz navedenih područja i aktivno sudjelovanje pobuditi vaše zanimanje.

Nadamo se da će naš Simpozij ispuniti vaša očekivanja, jer njegov uspjeh ovisi i o vašem aktivnom sudjelovanju.

Radujemo se ponovnom viđenju u Opatiji!

Linda Čendak Božunović, mag. med. tech.
Predsjednica Simpozija medicinskih sestara i tehničara vaskularne kirurgije
Predsjednica HDMSTVK

Dear colleagues, ladies and gentlemen, dear friends,

I am honored and pleased to invite you to our traditional Annual Congress of the Croatian Society for Vascular Surgery CroMA with international participation, which will be held, we believe, live again, from 28 to 30 October 2021, in Amadria Park, Conference Park in Opatija with the participation of vascular surgeons from Croatia and renowned guests from abroad.

Taking into account the development of vascular surgery and vascular medicine, the Congress will be attended by colleagues with whom we work daily in various fields of vascular medicine, and for the benefit of our patients: interventional radiologists, cardiologists, cardiac surgeons, anesthesiologists, neurologists, clinical pharmacologists and phlebologists.

The professional part will cover the most interesting and the most current topics in vascular medicine, surgical and endovascular treatment of thoracic and abdominal aortic aneurysms, hybrid procedures in vascular medicine, surgical and endovascular treatment of carotid arteries and peripheral arterial disease, medicamentous and endovascular treatment of venous thrombosis, endovenous vein treatment, and a modern multidisciplinary approach for the treatment of chronic wounds. We are also continuing a new area in vascular medicine – clinical nutrition, which is increasingly prominent in the treatment of various profiles of our patients.

Selected topics require a multidisciplinary approach to the treatment and collaboration of vascular surgeons, intervention radiologists, cardiologists, cardiac surgeons, neurologists, dermatologists, clinical pharmacologists, general practitioners, and other specializations.

Of course, we continue to award prizes for the best presentations by young scientists to encourage them and encourage their further education in vascular medicine.

Numerous and extremely high quality presentations within the organization of the Symposium of the Croatian Society of Medical Nurses and Technicians of Vascular Surgery give special value to our expert meetings. Through its activities, the Society enriches and encourages the further education of all profiles of healthcare professionals in the care of our patients.

With the desire to continue even more successful treatment of our patients, we invite you to join the work of these gatherings in as many numbers as possible, as an active or passive participant, but also as our esteemed sponsor.

We are looking forward to your return to Opatija, see you in October!

Prof. Miljenko Kovačević, MD, PhD
President of the Organizing Committee
President of the Croatian Society for Vascular Surgery, CroMA

Dear colleagues and friends!

It is a special honor and pleasure to invite you to join us at this year Symposium of the Croatian Society of Nurses and Vascular Surgery Technicians which we believe will be held in physical form, in Opatija, from 28 to 30 October 2021.

Professional topics will cover areas from endovascular surgery, venous insufficiency, health promotion and prevention of cardiovascular disease, challenges of surgery in the context of COVID-19 infection and new nornal, and free topics.

Symposium is multidisciplinary, conceived as a bridge between professionals of various specialties who are scientifically or professionally engaged in prevention, detection, diagnosis and therapy in vascular surgery.

The work of the Symposium will take place through oral presentations, poster sessions and discussions, which will provide opportunities for all participants to share information related to new ideas and technologies and their application in everyday diagnostic and therapeutic practice. We hope that selecting topics from the field and actively participating will stimulate your interest.

Our desire is to take advantage of your stay and enjoy a good time during the Symposium, deepen your old and develop new friendships.

We hope our Symposium will meet your expectations, because its success depends on your active participation.

We look forward to seeing you again in Opatija!

Linda Čendak Božunović, mag. med. tech.
President of the Symposium CSNTVS
President of the Croatian Society of Medical Nurses and Technicians of Vascular Surgery

Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika kategoriziralo i bodovalo stručni skup pod nazivom GODIŠNJI KONGRES HRVATSKOG DRUŠTVA ZA VASKULARNU KIRURGIJU HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem i SIMPOZIJ HRVATSKOG DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA VASKULARNE KIRURGIJE s međunarodnim sudjelovanjem.

Skup je kategoriziran kao Domaći kongres s međunarodnim sudjelovanjem te je aktivnim sudionicima dodijeljeno 15 bodova, a pasivnim sudionicima dodijeljeno je 11 bodova.